در گذشت جانسوز تعدای از دانش آموزان و معلمان استمانمان ما را هم عزادار کرد