در روز شهادت امام محمد باقر (ع) دسته عزا از مدرسه علمیه آل البیت (ع)

به سمت حسینیه راشد حرکت نمود که در مسیر طلاب گرانقدر به عزاداری و سوگواری پرداختند