اللهماحفظ سیدنا

حب تو را دارم که مانند خاری هستی بر چشم دشمنان اهلبیت (ع)