جلسه هماهنگی بزرگداشت حماسه 9 دی در حوزه مقدسه برگزار شد