طرح جالب کتابخوانی از روز شنبه اول دی ماه به صورت رسمی در این مدرسه آغاز شد و طلاب موظفند هر شب از ساعت 20:30 الی 21:30 به مطالعه کتب درسی و غیر درسی بپردازند