اولین شهریه طلاب گرامی پایه اول به دستان مبارک مدیریت محترم مدرسه به آنها تحویل داده شد