طرح زیبای فرهنگی رذایل اخلاقی در روی پپله های حوزه مقدسه

اجرا شد تا طلاب با رذایل اخلاقی بیشتر آشنا شوند