طرح زیبای فرهنگی رذایل اخلاقی در روی پپله های حوزه مقدسه

سنت حسنه قربانی کردن در پیش پای تولیت

مدیریت محترم مدرسه برای پیشبرد  بهتر  اهداف مدرسه جلسه ای صمیمی

 در روز وحدت حوزه و دانشگاه طلاب این مدرسه مقدسه میزبان