برای آشنایی بهتر طلاب با علما و مراجع معظم تقلید و  مفاخر شیعه و طلبه های انقلابی تمثال مبارک این بزرگان در سطح حوزه و حجرات نصب گردید .

برای ارتقای روحیه معنوی در سطح حوزه طرح زیبای صلوات شمار در قسمت های مختلف حوزه مقدسه نصب شد که با استقبال طلاب و اساتید  همراه گشت

در راستای ترویج بهداشت در مدرسه مقدسه و آشنایی بهتر طلاب با مسائل بهداشتی

در راستای ترویج معارف قرآن و اهلبیت (ع)