به گزارش مسئول آموزش حوزه مقدسه

به گزارش مسئول آموزش حوزه مقدسه

پیامبر اکرم (ص)

 

دانا ترین مردم عکسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند