برای ارتقای روحیه معنوی در سطح حوزه طرح زیبای صلوات شمار در قسمت های مختلف حوزه مقدسه نصب شد که با استقبال طلاب و اساتید  همراه گشت