در راستای ترویج بهداشت در مدرسه مقدسه و آشنایی بهتر طلاب با مسائل بهداشتی

تصویر نحوه شستن صحیح دست ها در دستشویی این مدرسه مقدسه برای آشنایی بهتر طلاب نصب شد