در راستای ترویج معارف قرآن و اهلبیت (ع)

ذکر هنگام گرفتن وضو منقول از امیرالمومنین (ع) در وضو خانه این مدرسه مقدسه وصل شد