در روز شهادت امام محمد باقر (ع) طلاب این مدرسه مقدسه به عزاداری محلی پرداختند