طبق گزارش معاونت آموزش حوزه مقدسه آل البيت (ع) زمان انتخاب واحد دروس در سال تحصيلي جديد به شرح زير مي باشد  :

 از روز شنبه مورخ 96/6/4 تا سه شنبه مورخ  96/6/7  ادامه دارد .