طبق گزارش معاونت آموزش حوزه مقدسه آل البيت (ع) شروع كلاس هاي سال تحصيلي جديد به شرح زير مي باشد  :

كلاس ها از روز يكشنبه مورخ 96/6/5 ساعت 6:30 دقيقه صبح رسما شروع ميشود .