مديريت محترم مدرسه مقدسه آل البيت (ع) با حضور در محله محل زندگي شهيد حججي در استان اصفهان

مراتب تسليت و تبريك توليت و اساتيد و طلاب اين مدرسه را به خانواده و خويشاوندان اين شهيد مظلوم ابراز كردند