کلاس های دوره تجزیه و ترکیب با بدرقه استاد محمدقلی اعزامی از شهر مقدس قم به پایان رسید .