ما طلاب افسران جنگ نرم هستیم 

در راستای ترویج احادیت معصومین (ع) و سخنان بزرگان و علمای دین

احادیثی در مدرس ها ، حیاط و فضای بیرونی حوزه مقدسه با همکاری بسیج طلاب نصب گردید