تصویر بیاد ماندنی از مدیریت محترم مدرسه با طلاب در پایان بازی فوتبال