در روز درخت کاری چندین اصله درخت توسط مدیریت محترم مدرسه علمیه آل البیت (ع) و طلاب این مدرسه مقدسه غرس شد