دوره تفسیر قرآن کریم با حضور استاد عینی زاده در حوزه علمیه آل البیت (ع) برگزار شد