تصویری زیبا و بیاد ماندنی از دوره تثبیتی طلاب پایه اول ورودی سال 1396