برنامه اکران جشنواره عمار در حوزه مقدسه  آل البیت (ع) برگزار شد