برای زیبا سازی حوزه مقدسه کاشت درخت و گل و نهال در حوزه در دستور کار قرار گرفت و در قسمت های مختلف این حوزه مقدسه قرار داده شد