طرح ابتکاری تخته اعلانات که اخبار روز و احادیث و قرآن و سایر مباحث در آن وصل میگردد برای اطلاع رسانی به طلاب