سنت حسنه قربانی کردن در پیش پای تولیت

معظم مدرسه مقدسه آل البیت (ع) حضرت آیت الله رکنی (حفظه الله) برگزار شد