مدیریت محترم مدرسه برای پیشبرد  بهتر  اهداف مدرسه جلسه ای صمیمی

بین مسئولین حجرات و مسئولین فرهنگی و اجرایی مدرسه برگزار نمود