در روز وحدت حوزه و دانشگاه طلاب این مدرسه مقدسه میزبان

جمعی از دانشجویان دانشگاه های شهرستان بودند و با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند