امشب سخن ازجان جهان بایدگفت                                                                                                                                                                                توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم                                                                                                                                                                                      تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت