بسیج طلاب حوزه علمیه آل البیت (ع)

به مناسبت هفته بسیج فضا سازی مناسب را در حوزه علمیه و شهر  ایجاد نمود