پیامبر اکرم (ص)

 

دانا ترین مردم عکسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند